İçeriğe geç →

Yurtdışı Sergiler

Küratöryel Çalışmalar
Yurtdışı Sergiler

SAGLAM kurucu üyesi Mümtaz Sağlam; ülkemizde gelişen çağdaş sanatın tüm evrelerine ait değerli örnekler içeren, en eski ve kapsamlı birikimlerden birini oluşturan TCMB Sanat Koleksiyonu üzerinde çok sayıda sergi ve yayın çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, tarihsel ve toplumsal gelişmeler eşliğinde, tematik çerçeveler oluşturarak, yaptığı tespit ve görüşlerle söz konusu koleksiyonu yeni değerlendirmelere açmış, Türkiye’deki çağdaş sanat birikimini özellikle yurtdışında tanıtan kapsamlı sergilerde küratör ve yazar olarak görev ve sorumluluklar üstlenmiştir.

Burada Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü üstlendiği yurtdışı sergilerinden bir seçki takdim edilmektedir. Kurumsal ve kişisel koleksiyonlarınızın temsil olanaklarını geliştirmek ve yeni sergi projelerini görüşmek için bize ulaşabilirsiniz.

TCMB Sergileri

Anlatı, Yer ve Zaman ​

Narration, Place and Time​

Ankara

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 4 Temmuz 2019 - ANKARA

Küratör: Mümtaz Sağlam

TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. Temmuz - 30 Eylül 2019, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, ANKARA.​

Anlatı, Yer ve Zaman; tarz ve üslûp geliştirmede zamana dair ortak estetik algısı netleşmiş bir üretim içinde olan, bir düşünce biçimini, anlayışını öneren, zamana direnen ve/fakat zamanı da en iyi niteleyen sanatçı tavırlarına ve yapıtlara eleştirel bir bakış geliştirmektedir. Dönemsel temsil bakımından özel yeterliliği olan ve önemli bir estetik değer birikimi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonunda bulunan yapıtları bu gerekçeyle bir araya getirerek, bir yakın tarih okuması yapmak niyetindedir.” (MY) 

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Fikret Muallâ, Selim Turan, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Hakkı Anlı, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Mehmet Güleryüz, Alaettin Aksoy, Komet, Neş'e Erdok, Ömer Uluç, Ergin İnan, Halil Akdeniz, Adem Genç, Kemal Önsoy, Serdar Arat, Ahmet Oran, Ekrem Yalçındağ.

Gelenek, Kültür ve Modernite

Tradition, Culture and Modernity

Kuala Lumpur / Malezya

Pavilion Kubah Terbalik, Islamic Arts Museum Malaysia / İslam Sanatları Müzesi, Kuala Lumpur - MALEZYA

Küratör: Mümtaz Sağlam​

TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. 4 Aralık 2014- 31 Ocak 2015, Pavilion Kubah Terbalik, Islamic Arts Museum Malaysia / İslam Sanatları Müzesi, Kuala Lumpur - MALEZYA​

Türkiye’nin en kapsamlı sanat koleksiyonlarından birine sahip bulunan Banka, Türkiyenin kültürel zenginliklerini ve farklılıklarını uluslararası düzlemde tanıtmanın toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Malezya’da ilk kez düzenlenecek olan bu sergiyle de, Cumhuriyet döneminde yoğunlaşan sanatsal gelişmenin niteliğini gelenek, kültür ve modernite tartışmaları çerçevesinde değerlendirmeye açmaktadır. Öğretim üyesi ve sanat yazarı Prof. Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü yaptığı sergi; öncelikli olarak Batılılaşma sürecinin genel seyri içinde öne çıkan farklı düşünce ve algılamalara dikkat çekmektedir. Doğu ve Batı kültürlerinin kesişme noktasında biçimlenen Türk sanatı; gerçekten de, geleneksel bağlantıları güncel ve geleceğe ilişkin atıflarla sentezleyen bir iradenin temsil gücünü yansıtmaktadır. Türk Resim Sanatı’nın genel gelişimini özetleyen; gelenek, kültür ve modernite tartışmaları bağlamında eleştirel bir yaklaşım ve okuma önermektedir.” MY

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Selim Turan, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Adnan Çoker, Özdemir Altan, Halil Akdeniz, Adem Genç, Bekir Sami Çimen, Kemal Önsoy, Mehmet Gün, Serdar Arat, İsmail Ateş.​

İmgelem, Mekân ve Zaman

Imagination, Place and Time

Bakü / Azerbaycan

Haydar Aliyev Merkezi, Bakü / AZERBAYCAN

Küratör: Mümtaz Sağlam​​

Bu sergi, TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. 13 Mayıs - 31 Haziran 2015, Haydar Aliyev Merkezi, Bakü - AZERBAYCAN ​

“…Ülkenin en kapsamlı sanat koleksiyonlarından birine sahip bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kültürel zenginliklerimizi ve farklılıklarımızı uluslararası düzlemde tanıtmanın toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Bakülü sanatseverlere sunulacak olan bu kapsamlı sergiyle de, Cumhuriyet döneminde yaşanan sanatsal gelişmenin niteliği üzerinde durularak; özgün yorumlar üreten tahayyül biçimlerinin, zaman ve mekan algısı üzerinden arz ettiği görünüm tartışmaya ve değerlendirmeye açılmaktadır. Öğretim üyesi ve sanat yazarı Prof. Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü yaptığı sergi; öncelikli olarak Türk resim sanatından son dönemine ilişkin seçkin örnekleri içermektedir. Özellikle 1950’li yıllardan başlayarak bugüne gelen süreçte öne çıkan Türk sanatçıların düşünce derinliği ve yaratma potansiyeli üzerine odaklanarak; oluşan algılama ve yorumlama farklılıklarına dikkat çekmektedir. İmgelem, zaman ve mekan kavramları üzerinden Türk resim sanatına yönelik  eleştirel bir yaklaşım ve okuma öneren, 29 sanatçının 36 çalışmasının yer aldığı bu sergi, Azerbaycan’da Türk sanatını tanıtan ilk büyük organizasyondur.” MS

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Selim Turan, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Özdemir Altan, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Tomur Atagök, Alaettin Aksoy, Komet, Halil Akdeniz, Adem Genç, Elif Ayiter, Serhat Kiraz, Kemal Önsoy, Serdar Arat, Canan Tolon, Mehmet Gün, Mithan Şen, Tayfun Erdoğmuş, Ahmet Oran, Ekrem Yalçındağ.​

Çağdaş Türk Resim Sanatında Estetik Tavır ve Yaratıcı Düşünce

Aesthetic Attitude and Creative Thinking in Contemporary Turkish Painting

Kazan / Tataristan / Rusya

Ufa / Başkurtistan / Rusya

Devlet Sanat Müzesi Hazine Ulusal Galerisi, Kazan -TATARİSTAN

Ulusal Müze, Ufa - BAŞKURTİSTAN

Küratör: Mümtaz Sağlam

TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenen ve Çağdaş Türk Sanatını kapsamlı bir şekilde tanıtan bu sergiler Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan ve Başkurtistan'da ayrı ayrı düzenlenmiştir.

4 - 30 Eylül 2013, Devlet Sanat Müzesi Hazine Ulusal Galerisi, Kazan -TATARİSTAN
11-31 Ekim 2013, Ulusal Müze, Ufa - BAŞKURTİSTAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan bu iki sergi, Türk resim sanatının tarihsel gelişimi, yeniden şekillenen estetik algı bağlamında yaşadığı dönüşümü; gelenek ve modernite ekseninde tartışmak amacındadır. İlk aşamada; 1900’lü yıllardan 1950’li yıllara dek uzanan Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden birikimin niteliği ve Batılı karakteri üzerinde durulmaktadır. Sanatçılardaki değişim isteğinin ve çabasına yön veren ilerlemeci niteliğinin, doğrudan doğruya bizi “yüzey resmi” sorunsalı ile baş başa bıraktığı gerçeğine ilişkin vurgular yapılmıştır. Ardından Batı’da modernizmin sekteye uğradığı tarihsel sürecin, soyut ve soyutlama eğilimli resme yönelik bir ilgi olarak bizi de içine aldığı radikal dönüşümden bahsedilmektedir. Bu süreçte, değişmez bir ilgi alanı olarak karşımızda duran figüratif resmin gösterdiği direnç ve yenilenme, özellikle 1970 ve 2000’li yılları kapsayacak şekilde değerlendirilmekte ve hemen ardından bağımsız arayışlarla biçimlenen, özgün ve güçlü sanatçı tavırlarını kapsayan örneklerle devam edilerek son döneme ilişkin tespitler yapılmaktadır. Açıkça görüleceği üzere, bu sergilere ilişkin oluşturulan kuramsal çerçeve, aşamalı bir sürece odaklanan, tarihsel olaylarla sanatsal gelişimi çakıştırarak dönemsel analizler yapmayı olanaklı kılan bir zemine sahiptir. 

Sergilerde Eseri Yer Alan Sanatçılar

Halil Paşa, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Ali Rıza Bayezit, Ahmet Doğuer, Hasan Vecih Bereketoğlu, Cevat Erkul, İbrahim Safi, Nimetullah Gerasim, Saip Tuna, Nurettin Ergüven, Fikret Muallâ, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Selim Turan, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Abidin Dino, Erol Akyavaş, Yüksel Arslan, Komet, Mehmet Güleryüz, Alaettin Aksoy, Turan Erol, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Bekir Sami Çimen, Ergin İnan, Adem Genç, Elif Ayiter, Serhat Kiraz, Selma Gürbüz

Değişen Algılar ve Yeni Arayışlar: Çağdaş Türk Resim Sanatı

Changing Perceptions and New Directions: Contemporary Turkish Painting

Sofya / Bulgaristan

Ulusal Sanat Galerisi, Sofya - BULGARİSTAN

Küratör: Mümtaz Sağlam

TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. 12 Aralık 2012-31 Ocak 2013, Ulusal Sanat Galerisi, Sofya-BULGARİSTAN

Öğretim üyesi ve sanat yazarı Prof. Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü yaptığı sergi; öncelikli olarak Batılılaşma sürecinin genel seyri içinde öne çıkan üretim biçimlerinin sanat alanındaki izlerini yansıtma düşüncesiyle oluşturulmuştur. Doğu ve Batı kültürlerinin kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin doğal bir biçimde sentezlediği görsel birikime, iki farklı düşünce ve algının bir arada sunduğu özgün kimlik oluşumlarına dikkati çekmek üzere kurgulanmıştır. Bu doğrultuda koleksiyondan yapılan seçki, Türk sanatını geleneksel bağlantılarıyla birlikte güncel ve geleceğe ilişkin atıflarıyla bir arada tutan görsel bir bütünlüğü sunmaktadır. Bir yandan Türk Resim sanatı’nın genel gelişimini özetleyen, öte yandan ise gelenek ve modernite kavramları üzerinden bir tarih ve toplum okuması öneren uluslararası düzeyde tanınmış 35 sanatçının 58 çalışması yer almıştır.

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Halil Paşa, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Ali Rıza Bayezit, Hasan Vecih Bereketoğlu, Cevat Erkul, İbrahim Safi, Şeref Akdik, Saip Tuna, Nurettin Ergüven, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Selim Turan, Avni Arbaş, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Özdemir Altan, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Neş'e Erdok, Bekir Sami Çimen, Komet, Alaettin Akoy, Ergin İnan, Halil Akdeniz, Adem Genç, Habip Aydoğdu, Serdar Arat, Kemal Önsoy, Mehmet Gün, Selma Gürbüz

Türk Resim Sanatı'nda
Soyut Eğilimler

Abstract Tendencies in
Turkish Painting

Sofya / Bulgaristan

BNP Paribas Royal Espace Monterey, Lüksemburg - LÜKSEMBURG

Küratör: Mümtaz Sağlam​

Bu sergi, TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. 3 - 30 Kasım 2009, BNP Royal Espace Monterey, Lüksemburg - LÜKSEMBURG

Lüksemburg Büyük Dükalığı’nda ilk kez düzenlenen ve “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu’ndan Türk Resim Sanatında Soyut Eğilimler” adıyla sunulan sergi, özellikle 1950 sonrasında sanat ortamında yaşanan soyut ve soyutlama yönelimli yaratma iradesini Türk Sanatı adına irdelemeye çalışıyor. Paris’te başlayan bu değişim hamlesinin aktörleri arasında bulunan Türk sanatçıları ile izleyen dönemde bu dili geliştiren özgün yaklaşımları bir araya getiriyor. 

BGL BNP Paribas ”Espace Royal Monterey”de düzenlenen löğretim üyesi ve sanat yazarı Prof. Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü yaptığı “Türk Resim Sanatında Soyut Eğilimler” temalı bu sergi; soyut algının ve soyutlama iradesinin farklı bir kültür ortamı ve coğrafyada nasıl gerçekleştiği sorusuna ilginç ve özgün üretimler bağlamında yanıtlar vermektedir. Sergide uluslararası düzeyde tanınmış 21 sanatçının 24 çalışması yer almaktadır.

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Fikret Muallâ, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Abidin Dino, Selim Turan, Avni Arbaş, Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Adnan Çoker, Turan Erol, Burhan Doğançay, Özdemir Altan, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Bekir Sami Çimen, Ergin İnan, Mustafa Ata, Kemal Önsoy, Serdar Arat, Selma Gürbüz

Çağdaş Türk Resim Sanatı​

Contemporary Turkish Painting

Saraybosna / Bosna Hersek

Üsküp / Makedonya

Şehir Müzesi, Üsküp - MAKEDONYA

Küratör: Mümtaz Sağlam

Bu sergiler, TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. 14 Nisan - 7 Mayıs 2011, Saraybosna - BOSNA HERSEK
11 Haziran - 4 Temmuz 2010, Üsküp Şehir Müzesi, Üsküp - MAKEDONYA

TCMB; Makedonya ve Bosna Hersek’te düzenlediği bu sergilerle Cumhuriyet döneminde yoğunlaşan sanatsal gelişmenin niteliğini yenileşme süreçleri paralelinde değerlendirmeye açmaktadır. Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü yaptığı sergiler; öncelikli olarak Batılılaşma sürecinin genel seyri içinde öne çıkan üretim biçimlerinin sanat alanındaki izlerini yansıtma düşüncesiyle oluşturulmuştur. Doğu ve Batı kültürlerinin kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin doğal bir biçimde sentezlediği görsel birikime, iki farklı düşünce ve algının bir arada sunduğu özgün kimlik oluşumlarına dikkati çekmek üzere kurgulanmıştır. Bu doğrultuda koleksiyondan yapılan iki seçki de, Türk sanatını geleneksel bağlantılarıyla birlikte güncel ve geleceğe ilişkin atıflarıyla bir arada tutan görsel bir bütünlüğü sunmaktadır. Türkiye’de resim sanatının genel gelişimini özetleyen bu sergiler, esas itibariyle gelenek ve modernite kavramları üzerinden bir tarih ve toplum okuması önermektedir. 

Saraybosna ve Üsküp Sergilerinde Eseri Yer Alan Sanatçılar

Halil Paşa, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Ali Rıza Bayezit, Ahmet Doğuer, Hasan Vecih Bereketoğlu, Cevat Erkul, İbrahim Safi, Şeref Akdik, Refik Epikman, Fikret Muallâ, Nimetullah Gerasim, Nurettin Ergüven, Hasan Hulusi Mercan, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Eren Eyuboğlu, Nuri İyem, Selim Turan, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Adnan Çoker, Turan Erol, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Özdemir Altan, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Bekir Sami Çimen, Ergin İnan, Kemal Önsoy, Serhat Kiraz, Selma Gürbüz

Çağdaş Türk Resim Sanatı

Contemporary Turkish Painting

Washington DC / ABD

FED Federal Reserve Board Building, Washington DC - ABD

Küratör: Mümtaz Sağlam

TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan Derlenmiştir. 21 Ekim 2007 - 21 Ocak 2008, FED Federal Reserve Board Building, Washington DC - ABD

Bu sergi; yüzyıla başlarını yansıtan modernist gerekçeli “değişme” ve çağdaş duyarlığı paylaşma noktasında belirginleşen “yenileşme” kavramlarını öne çıkararak, yüzyıllık bir birikimi resim türleri dahilinde niteleme mantığı üzerine kuruldu. Yani; özü itibariyle 1950 öncesine ve modernist bir gelişme idealine atıflı sürecin örnekleriyle, 1950 sonrasının postmodernist gelişmeler ekseninde beliren ve değişen algılara öncelik veren yaklaşımın örnekleri bir araya getirildi. Sonuçta 2000’li yıllara ulaşan bir birikim, “tematik küçük yolculuklar” halinde öbekleşen yapıtlara bakılarak anlatılmaya çalışıldı. 

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Halil Paşa, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Ali Rıza Bayezit, Ahmet Doğuer, Hasan Vecih Bereketoğlu, Cevat Erkul, İbrahim Safi, Zeki Faik İzer, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Selim Turan, Nejad Devrim, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Burhan Uygur, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Neş'e Erdok, Alaettin Aksoy, Komet, Halil Akdeniz, Habip Aydoğdu, Kemal Önsoy, Serdar Arat

SAGLAM; saglamart.com, saglamartspace, saglamartadvisory ve saglamartgallery gibi alt markalardan oluşan bir sanat projeleri ve programları geliştirme alanıdır. Kişi ve kurumlara Sanat Danışmanlığı, Küratörlük, Sanat Yazarlığı, Yayın ve İçerik Üretimi ile Sergi Yapımı gibi konularda nitelikli hizmetler sunmaktadır.

2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.

Bu web sitesi; sanat yapım, sunum ve yayıncılık konusunda talep sahiplerini bilgilendirerek bu alanda hizmet talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak, işbirliği ve çözüm ortaklığı ya da iletişim olanağı yaratmak için hazırlanmıştır. Burada yayınlanan yazı ve görüntülerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. İzinsiz alınıp kullanılamaz.